BAZA AST 20 KG (A i B)

Cena brutto:

1.180,80 

Kod produktu BAZA AST – ( A +B )
Dostawca BAUMAX
Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 20.00 kg
Opinie:

Opis

BAZA AST – ( A +B )

Baza AST – żywica przewodząca do systemu antyelektrostatycznego.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B -Skin Corr. 1 B/H314, Eye Dam. 1/H318, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361d
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
To top