Epoxy Grunt T

EPOXY GRUNT T 10 KG (A i B)

Cena brutto:

456,95 

Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 10.00 kg
Opinie:

Opis

EPOXY GRUNT T –  (A + B)

Waga 10 kg.

Epoxy Grunt T – produkt do gruntowania betonu.

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A – Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B – Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Acute Tox. 4/H312, Acute Tox. 4/H332, Skin Sens. 1/H317, Eye Dam. 1/H318, Aquatic Chronic 1/H410, Aquatic Acute 1/H400

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg
To top