LAKIER KWARC 10 KG (A i B)

Cena brutto:

456,00 

Czas wysyłkido 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu:10.00 kg
Opinie:

Opis

LAKIER KWARC – ( A + B )

Lakier Kwarc – transparentny błyszczący lakier wykańczający o bardzo dobrej odporności UV.

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A – Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B – Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Eye Dam. 1/H318, Aquatic Chronic 3/H412

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Dodatkowe informacje

Waga10 kg