LAKIER TIXO 15 KG (A i B)

Cena brutto:

1.378,21 

Dostawca BAUMAX
Kod produktu LAKIER TIXO ( A , B )
Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 15.00 kg
Opinie:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

LAKIER TIXO   ( A i B )

Lakier Tixo – bezbarwny lakier o właściwościach tiksotropowych i bardzo dobrej odporności UV do wykańczania cokołów w systemie Kwarc Kolor.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:
Komponent A – Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Komponent B – Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Eye Dam. 1/H318, Aquatic Chronic 3/H412
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 15 kg
To top