MASTIK 10 KG – (A i B) SZPACHLA EPOKSYDOWA DO BETONU

Cena brutto:

824,10 

Czas wysyłki do 2 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 10.00 kg
Opinie:

Opis

BAUMAX MASTIK

SZPACHLA EPOKSYDOWA DO BETONU – MASA NAPRAWCZA

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

OPIS PRODUKTU:

Baumax MASTIK jest bezrozpuszczalnikową kompozycją na bazie żywicy epoksydowej oraz utwardzacza aminowego.

 

ZASTOSOWANIE:

Masę naprawczą Baumax MASTIK stosuje się jako materiał do wykonania cokołów oraz różnego rodzaju napraw betonu.

 

DANE PRODUKTU:

Kolor Komponent A: jasno szary

Komponent B: bezbarwny

Pot life ok. 30 min w 20˚C
Magazynowanie Temperatura +10˚C – +30˚C

Przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Data ważności Pół roku od daty produkcji w zamkniętych oryginalnych opakowaniach z zachowaniem warunków podanych powyżej.

 

WARUNKI NAKŁADANIA:

Temperatura podłoża min. +12˚C, max. +25˚C
Wilgotność podłoża ≤4.5 % zawartości wilgoci względnej (CM)
Temperatura powietrza min. +15˚C, max. +30˚C
Wilgotność powietrza max. 75% wilgotności względnej
Punkt rosy Unikać kondensacji / temperatura podłoża w czasie nakładania i wiązania produktu musi by wyższa przynajmniej o 3°C powyżej punktu rosy.

PODŁOŻE:

Przed nałożeniem produktu powierzchnia powinna być odtłuszczona, czysta, sucha, pozbawiona wszystkich luźnych cząstek oraz kurzu. Wytrzymałość na ściskanie betonu musi wynosić co najmniej 25 N/mm2, a siła przylegania do betonu co najmniej 1.5 N/mm2.

 

CZAS UTWARDZANIA

  Ruch pieszy   24 h
  Ruch pojazdów   48 h
  Całkowite utwardzenie   7 dni

Wskazany czas utwardzania jest podany dla temperatury 20˚C. Podwyższenie temperatury wpływa na znaczne skrócenie czasu utwardzania. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą lub substancjami chemicznymi przed całkowitym utwardzeniem posadzki.

 

 

DANE TECHNICZNE:

Przyczepność do betonu ≥ 2.0 MPa zerwanie kohezyjne w podłożu
Wytrzymałość na ściskanie > 80 MPa
Gęstość objętościowa 1.06 – 1.16 kg/dm3
Ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 2.0 MPa zerwanie kohezyjne w podłożu
Reakcja na ogień Efl

 

ATESTY I DOKUMENTY:

Testy odporności mechanicznej wg normy EN 1504 – 3:2006:

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Materiałów Budowlanych

  1. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Raport nr LM00-01743/12/Z00NM

Reakcja na ogień wg normy PN EN 13501-1+A1:2010

Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Materiałów Budowlanych

  1. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

Raport nr LP01-1307/12/Z00NP

 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 5/CPR/T-M/06/13

Atest PZH nr

 

UWAGI:

SYNTAJ dokłada wszelkich starań, aby informacje i rady zawarte w Kartach Charakterystyki Produktów, Kartach Technicznych Systemów i Kartach Aplikacyjnych były adekwatne i poprawne. Informacje te podane są zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy oraz w najlepszej wierze celem scharakteryzowania zastosowania produktu i doradztwa klientowi, nie przedstawiają one jednak gwarancji własności produktu i nie stanowią prawnej umowy kontraktowej. Firma SYNTAJ nie ma kontroli nad wyborem swoich produktów dla określonych zastosowań w określonych okolicznościach i warunkach. Ważne jest, by klient/użytkownik upewnił się osobiście, iż produkt jest odpowiedni dla specyficznego zastosowania w specyficznych warunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zwrócić uwagę na naturę, skład i temperaturę podłoża, jak również warunki otoczenia, zarówno podczas aplikacji/utwardzania materiału, jak i w trakcie jego użytkowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwy dobór produktu przez osoby trzecie do określonego zastosowania w określonych warunkach. Nasze produkty sprzedawane są według standardowych warunków sprzedaży SYNTAJ. Wszyscy klienci i użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą dokumentacją produktu.

 

 

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B -Skin Corr. 1 B/H314, Eye Dam. 1/H318, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361d
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

 

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg

Opinie

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji lub oczekuje na akceptację przez obsługę!

Koszty dostawy

Pliki do pobrania

Baumax MASTIK – karta aplikacyjna

BAUMAX MASTIK – karta techniczna

To top