SWISS TECH - szpachlówka epoksydowa do betonu 1,33 kg

Cena brutto:

109,99 

Czas wysyłki2 dni robocze – GRATIS
Dostępność:TAK
Waga produktu:1.33 kg

Opis

Swiss Tech SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA

to 2-komponentowa epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa masa naprawcza o właściwościach tiksotropowych, przeznaczona do wykańczania cokołów oraz do wykonywania napraw różnego rodzaju drobnych pęknięć, połączeń oraz ubytków betonu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

– łatwa obrabialność
– możliwość nakładania warstwowego lub objętościowego
– praktyczna kolorystyka
– szybkie utwardzanie
– bardzo dobre parametry mechaniczne
– komfort pracy
– możliwość szlifowania

ZASTOSOWANIE

Swiss Tech SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA środkiem stosowanym do wypełniania połączeń, drobnych pęknięć i małych ubytków w podłożu betonowym.
Jest kitem nadającym się do drobnych napraw powierzchni betonowych. Nie może być stosowany jako uszczelniacz dylatacji przeciwskurczowych.

APLIKACJA

Połączyć komponent A i B wg wskazanej proporcji. Bardzo dokładnie wymieszać, uwzględniając brzegi i ścianki pojemnika, do uzyskania jednorodnej masy.
Podłużne wąskie pęknięcia poszerzyć np. dłutem.
Aplikować metalową szpachlą wypełniając ubytek i zgarniając szpachlą nadmiar materiału.
Celem zniwelowania ewentualnych różnic pomiędzy strukturą betonu i zaszpachlowaną powierzchnią, zaraz po aplikacji przeprószyć lekko drobnym kruszywem kwarcowym (granulacja 0,1 – 0,3 mm).
Przed malowaniem zmieść lub odkurzyć nadmiar kruszywa.

W naszej ofercie posiadamy również większe pojemności.

Szczegółowe informacje tj. Karta informacyjna oraz Zalecenia wykonania dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Więcej na stronie www.swisstech.house

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:
Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Komponent B -Skin Corr. 1 B/H314, Eye Dam. 1/H318, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361d
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Dodatkowe informacje

Waga1.33 kg

Do pobrania

→Swiss Tech SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA – karta produktu

→Swiss Tech SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA – zalecenia wykonania