Regulamin akcji konkursowej „PŁYNY MYJĄCE”

Słowniczek pojęć użytych w Regulaminie.

 1. Organizator – SYNTAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001009031, NIP 9452134198, REGON 121067654.
 2. Produkty promowane – produkty SWISS TECH oferowane przez Organizatora w jego sklepie internetowym: https://baumax.sklep.pl/kategoria-produktu/produkty-swiss-tech/
 3. Materiały Konkursowe – zdjęcia powierzchni sprzed oraz po wykonaniu posadzki (minimalna rozdzielczość 1200x960px, format pliku ‘.JPG’) oraz krótkie filmy (minimalna rozdzielczość WVGA 800×480 px) z aplikacji posadzki przy wykorzystaniu Produktów promowanych z serii SWISS TECH.
 4. Zgłoszenie Konkursowe – zgłoszenie przesłane do organizatora zawierające:
  a) Materiały Konkursowe,
  b) imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika
  c) oświadczenie o treści „Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Akcji Konkursowej „Płyny Myjące” i akceptuję jego postanowienia oraz zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.”

Regulamin AKCJI KONKURSOWEJ

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Organizatorem Akcji Konkursowej „Płyny Myjące” jest SYNTAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001009031, NIP 9452134198, REGON 121067654 (dalej jako „Organizator”).
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www. https://baumax.sklep.pl/
 4. Akcja Konkursowa „Płyny Myjące” na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie trwa od 01.02.2023 r. do dnia 31.06.2023 r. W Akcji Konkursowej wezmą udział prawidłowe Zgłoszenia Konkursowe nadesłane w okresie trwania Akcji Konkursowej.
 5. Akcja Konkursowa opiera się na zasadach współzawodnictwa w celu wyłonienia laureatów spośród Uczestników spełniających określone kryteria.
 6. Celem akcji jest pozyskanie od Uczestników zdjęć powierzchni sprzed oraz po wykonaniu posadzki, a także krótkich filmów z aplikacji posadzki przy wykorzystaniu Produktów promowanych z serii SWISS TECH oferowanych przez Organizatora.
 7. Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Konkursowej należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
 8. Akcja Konkursowa „Płyny Myjące” nie łączy się z innymi promocjami i sprzedażami premiowymi.

§ 2
Uczestnicy

 1. W Akcji Konkursowej wziąć udział mogą wyłącznie osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:
  a) są pełnoletnie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  b) dysponuje adresem poczty elektronicznej,
  c) zaakceptowała zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  d) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. W Akcji Konkursowej nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3

Warunki udziału w Akcji Konkursowej

 1. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Akcji Konkursowej „Płyny Myjące” jest nadesłanie prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego w okresie trwania akcji, o którym mowa w §1 ust. 4 nin. Regulaminu.
 3. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, że:
  a) Akceptuje niniejszy Regulamin
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu;
  c) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i nazwiska lub nazwy przy ogłaszaniu wyników Konkursu,
 4. Zgłoszenie Konkursowe może być przesłane w następujący sposób:
  a) Mailowo na adres skrzynki Organizatora : kontakt@baumax.sklep.pl
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 6. Zgłoszenia Konkursowego będą oceniane pod kątem jakości i treści przesłanych Materiałów Konkursowych pod kątem użycia ich w media społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora. Decyzje komisji konkursowej co do wyboru Zwycięzcy, jako oparte na swobodnym uznaniu, są ostateczne i nie mogą być skutecznie zaskarżone do sądu ani innego organu.
 7. Na podstawie powyższych kryteriów, trzyosobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora dokona wyboru z prawidłowo nadesłanych przez Uczestników Zgłoszeń Konkursowych laureatów konkursu, których Materiały Konkursowe zostaną wykorzystane do promocji Produktów promowanych na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora na serwisie Facebook i/lub Instagram.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu będzie publikowane na stronie internetowej Organizatora i jego profilu w serwisie Facebook po upływie każdego miesiąca kalendarzowego trwania Akcji Promocyjnej, począwszy od lutego 2023 r., i nie później niż 5 dni po upływie danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie Zgłoszeń Konkursowych przesłanych w danym okresie przez Uczestników.
 1. Po ogłoszeniu wyników Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem wiadomości mailowej na wskazany przez Uczestnika adres mailowy o przyznaniu nagrody i warunkach jej otrzymania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia żadnego laureata konkursu.

§ 4
Nagrody

 1. Nagrodą w Akcji Konkursowej jest: SYNTAJ STRONG 1L – Specjalistyczny preparat do usuwania mocnych zabrudzeń: https://baumax.sklep.pl/produkt/syntaj-strong-1l-specjalistyczny-preparat-
  do-usuwania-mocnych-zabrudzen/
 2. O liczbie przyznanych nagród decyduje Organizator na podstawie liczby Zgłoszeń Konkursowych, które spełniają kryteria Akcji Konkursowej.
 3. Warunkiem przekazania laureatowi nagrody jest wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty powiadomienia o przyznaniu nagrody, w której to laureat:
  a) Potwierdzi chęć odebrania nagrody
  b) Potwierdzi spełnienie warunków udziału w Akcji Konkursowej
  c) Udzieli licencji na korzystanie z Materiałów Promocyjnych zgodnie z zapisami Regulaminu poprzez złożenia oświadczenia o treści: „Niniejszym udzielam SYNTAJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19) nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji) na nadesłane Materiały Konkursowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Akcji Konkursowej „Płyny Myjące”.”
  d) Poda imię, nazwisko oraz adres w Polsce do wysłania nagrody
 4. W przypadku nie przekazania ww. informacji, w określonym terminie, laureat traci prawo do otrzymania nagrody.
 5. Wysyłka nagrody do laureata na wskazany adres nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w ust. 3. powyżej.

§ 5
Własność intelektualna

 1. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe Uczestnik oświadcza, że:
  a) jest twórcą przesłanych Materiałów Konkursowych;
  b) posiada pełnie praw umożliwiających mu udzielenie licencji, o której mowa poniżej;
  c) Materiały Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich;
 2. Uczestnik (Licencjodawca) przesyłając Zgłoszenie Konkursowe udziela Organizatorowi (Licencjobiorcy) nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji) na nadesłane Materiały Konkursowe na cele związane z realizacją Akcji Konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronie internetowej Organizatora i w jego mediach społecznościowych
 1. Licencjobiorca jest uprawniony do dokonywania opracowań Materiałów Konkursowych, nadesłanych przez laureatów konkursu, w tym ma prawo do korzystania z nich i rozporządzania.
 2. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Materiałów Konkursowych. Licencjobiorca ma prawo rozpowszechniać Materiały Konkursowe anonimowo lub z podaniem autorstwa, według jego wyboru.
 3. Z tytułu udzielenia licencji Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Akcji Konkursowej, która jest przyznawana na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 6

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji Akcji Konkursowej, w tym przystąpienia do niej i jej prawidłowego przeprowadzenia, a także przekazania nagród, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że okaże się to niezbędne wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia Akcji Konkursowej lub przekazania nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane w takim przypadku wyłącznie do czasu zakończenia Akcji Konkursowej.
 3. Podanie danych, w tym danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji Konkursowej.
 4. Uczestnicy Akcji Konkursowej mają prawo do:
  a) wglądu do dotyczących ich danych osobowych,
  b) żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
  c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co wiąże się z rezygnacją z udziału w Konkursie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 r. na czas trwania Akcji Konkursowej
 2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem regulują przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji Konkursowej będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego obowiązywania. Informacje o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach w mediach społecznościowych.
 5. Odpowiedzialność organizatora wobec Uczestników jest ogranicza do wartości nagród.
 6. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny.
To top