Epoxy Grunt T

EPOXY GRUNT T 30 KG (A i B)

Cena brutto:

1.175,27 

Kod produktu: EPOXY GRUNT T – (A + B)
Dostawca: BAUMAX
Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność: TAK
Waga produktu: 30.00 kg

Opis

EPOXY GRUNT T –  (A + B )

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

OPIS PRODUKTU

EPOXY GRUNT T to epoksydowy 2-komponentowy produkt do gruntowania i uszczelniania betonu oraz wykonywania warstw regulacyjnych i wyrównujących pod posadzki żywiczne na podłożu betonowym o standardowej wilgotności.

 

ZASTOSOWANIE
EPOXY GRUNT T można zastosować wszędzie tam, gdzie wymaga się wzmocnienia podłoża betonowego, dobrej odporności mechanicznej oraz zwiększenia przyczepności.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwy w użyciu
• Doskonała przyczepność do podłoża betonowego
• Możliwość zastosowania dużej ilości wypełniacza (kruszywa kwarcowego)

DANE PRODUKTU

Kolor Komponent A – bezbarwny

Komponent B – żółtawy

Opakowanie Komponent A: 22,7 kg

Komponent B: 7,3 kg

Proporcje mieszania A:B = 100:32
Pot life

(23°C → 40°C) próbka 100 g

ok. 20 minut w 20°C
Przyczepność do betonu

(o wilgotności <4,5%)

>2,5 N/mm2 wg PN-EN 13892-8:2004
Gęstość Komponent A: 1,16 g/cm3

Komponent B: 1,04 g/cm3

Lepkość Komponent A: 200 – 650 cP w 20°C

Komponent B: 50 – 200 cP w 20°C

Zużycie 0,2 – 0,6 kg/m2 na warstwę

zależnie od rodzaju i kondycji podłoża betonowego, sposobu zastosowania oraz aplikacji

WYMAGANIA DLA PODŁOŻA BETONOWEGO
Aby posadzka spełniała najwyższe standardy podłoże betonowe przed aplikacją musi być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu oraz wszelkich luźnych cząstek. Wytrzymałość na ściskanie betonu musi wynosić co najmniej 25 N/mm2, a siła przylegania do betonu co najmniej 1.5 N/mm2. Maksymalna wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 4,5%. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie wilgoci kapilarnej. Pęknięcia w betonie należy usunąć (wypełnić dedykowanym materiałem – szpachlówką epoksydową) przed aplikacją produktu. Stare powłoki malarskie należy zawsze dokładnie usunąć w sposób mechaniczny. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie. Należy bezwzględnie pamiętać o usunięciu przyczyny powstawania grzybów.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznać się z aktualną dokumentacją produktu.

Zamieszać (10s) składnik A. Dodać składnik B do składnika A i mieszać ok. 2 min aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Dodać kruszywo kwarcowe o pożądanej granulacji w ilości 1:1 (lub innej) i mieszać jeszcze ok. 2 minuty. Używać mieszadła elektrycznego o wolnych obrotach (200 – 400 obr/min). Aplikować produkt pacą metalową. Jeżeli powierzchnia wymaga zastosowania zasypu kruszywem kwarcowym, niezwłocznie przesypać zaaplikowany produkt. Po utwardzeniu powierzchnię należy przeszlifować i dokładnie odkurzyć przed aplikacją kolejnej warstwy produktu lub posadzki żywicznej.
Każda warstwa może być aplikowana po uprzednim wyschnięciu warstwy poprzedniej, jednak nie później niż po 48h.

 

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:
Komponent A – Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Komponent B – Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Acute Tox. 4/H312, Acute Tox. 4/H332, Skin Sens. 1/H317, Eye Dam. 1/H318, Aquatic Chronic 1/H410, Aquatic Acute 1/H400
Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 30 kg

Pliki do pobrania

EPOXY GRUNT T – karta techniczna 06.2021

 

To top