Wytyczne przed wykonaniem posadzki

Posadzki BAUMAX – wytyczne

Warunkiem uzyskania prawidłowej posadzki jest ścisłe przestrzeganie zaleceń aplikacyjnych podanych przez producenta.

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

– unikać silnego zapowietrzenia produktu podczas mieszania;

– obniżenie/podwyższenie temperatury podłoża, otoczenia bądź materiału może skutkować wadami powierzchni na drodze utrudnionego rozprowadzania, gorszego odpowietrzania, oczkowania/kraterowania (szczegóły dla każdego produktu – karty aplikacji):

Temperatura powietrza

Temp. min +15˚C, Temp. max +25˚C

Temperatura podłoża

Temp. min +12˚C, Temp. max +25˚C

Punkt rosy

Unikać kondensacji pary wodnej. Ważne, aby temperatura podłoża w czasie nakładania i utwardzania posadzki była o 3˚C większa od punktu rosy.

Wilgotność powietrza

Maksymalnie 75% wilgotności względnej

Wilgotność podłoża

Nie dopuszcza się wilgoci kapilarnej w podłożu.

< 4.0% zawartości wilgoci (CM): EPOXY GRUNT T

≥ 4.0% zawartości wilgoci (CM): EPOXY GRUNT W

– przechowywać materiał w temperaturze ok. 15 – 20°C; w przypadku wychłodzenia lub nagrzania materiału doprowadzić go do wskazanej temperatury przed użyciem;

– unikać niskich temperatur oraz wahań temperatury podczas magazynowania – ryzyko krystalizacji komponentów A;

– zachować ostrożność podczas przygotowywania materiału do aplikacji – materiał pozostawiony wraz z utwardzaczem w pojemniku ulega szybkiemu utwardzeniu;

– nie rozcieńczać produktów;

– zachować wskazane na etykietach proporcje mieszania;

– nie wolno dopuszczać do kontaktu materiału z wodą/wilgocią zarówno podczas przechowywania, jak i w trakcie aplikacji;

– zwiększenie odstępu czasowego pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw do > 24h może skutkować zmniejszeniem przyczepności między warstwami;

– unikać miejscowego nadmiernego zaaplikowania materiału oraz jego korygowania po zaaplikowaniu;

– zapewnić sprawną wentylację pomieszczenia podczas aplikacji oraz na czas dotwardzania produktu; unikać mocnych miejscowych nawiewów skierowanych bezpośrednio na posadzkę;

– zużycie materiału może być różne w zależności od sposobu aplikacji oraz przygotowania podłoża;

– unikać łączenia produktów kolorowych pochodzących z różnych partii produkcyjnych w widocznych miejscach;

– nie myć posadzki przed upływem 7 dni od zaaplikowania ostatniej warstwy wierzchniej.

Należy pamiętać, że powyższe informacje nie stanowią gwarancji właściwości i jakości produktów.

Odbiorca/użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że dany produkt jest stosowny do określonego zastosowania finalnego w panujących warunkach aplikacji oraz że spełnia niezbędne wymogi prawne. Należy zapoznać się z aktualną dokumentacją produktów tj. kartami charakterystyki, kartami technicznymi i kartami aplikacji.

To top