BAZA KWARC 28,9 KG (A i B)

Cena brutto:

909,00 

Kod produktuBAZA KWARC – ( A + B )
DostawcaBAUMAX
Czas wysyłkido 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu:30.00 kg
Opinie:

Opis

BAZA KWARC – ( A + B )

Baza Kwarc – żywica do zasypu kruszywem kwarcowym; zwiększa nasycenie finalnego koloru posadzki.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B -Skin Corr. 1 B/H314, Eye Dam. 1/H318, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361d
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Dodatkowe informacje

Waga30 kg