EPOXY GRUNT W 10 KG (A i B) GRUNT NA WILGOTNE PODŁOŻE

Cena brutto:

688,80 

Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 10.00 kg
Opinie:

Opis

EPOXY GRUNT W –  (A + B )

EPOKSYDOWY GRUNT NA WILGOTNE PODŁOŻE

EPOXY GRUNT W to epoksydowy 2-komponentowy produkt do gruntowania i uszczelniania betonu oraz wykonywania warstw regulacyjnych i wyrównujących pod posadzki żywiczne na podłożu betonowym o podwyższonej wilgotności. Można go zastosować tam, gdzie wymaga się wzmocnienia podłoża betonowego, dobrej odporności mechanicznej oraz zwiększenia przyczepności, również w obecności podwyższonej wilgotności podłoża. Produkt ten cechuje łatwość użycia, bardzo dobra przyczepność do betonu, skuteczne izolowanie wilgoci szczątkowej, możliwość aplikacji zarówno wałkiem, jak i – w razie konieczności dodatku kruszywa kwarcowego – pacą oraz możliwość użycia w niskich temperaturach.

Komponent B:

Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Acute Tox. 4/H312, Acute Tox. 4/H332, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutk

 

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg

Do pobrania

EPOXY GRUNT W – karta techniczna

Baumax STANDARD – karta aplikacyjna

To top