LAKIER STD 10 KG (A i B)

Cena brutto:

520,91 

Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 10.00 kg
Opinie:

Opis

LAKIER STD – ( A + B )

 

Lakier STD – kolorowy błyszczący lakier wykańczający do systemu cienkowarstwowego.

Dostępne kolory:

RAL 7032

RAL 7001

RAL 7046

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B -Skin Corr. 1 B/H314, Eye Dam. 1/H318, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 3/H412, Repr. 2/H361d
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg

Pliki do pobrania

→   BAUMAX STANDARD – karta techniczna

→  Baumax STANDARD – karta aplikacyjna

To top