LAKIER KOMFORT EP LV UV 30 KG (A i B)

Cena brutto:

1.346,10 

Kod produktu LAKIER KOMFORT EP LV UV- ( A + B )
Dostawca BAUMAX
Czas wysyłki do 10 dni roboczych
Waga produktu: 30.00 kg
Opinie:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

LAKIER KOMFORT EP UV LV – ( A + B )

 

Lakier Komfort EP UV LV – lakier epoksydowy, wylewny, UV odporny .

Dostępne kolory:

RAL 7038

RAL 7039

RAL 5018

RAL 9016

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

 

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A –  Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1B/H317, Aquatic Chronic 2/H411
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Komponent B – Skin Corr. 1 B /H314, Acute Tox. 4 /H302, Eye Dam. 1 /H318, Skin Sens. 1 /H317, Aquatic Acute 1 /H400, Aquatic Chronic 1 /H410
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 30 kg

Pliki do pobrania

→ BAUMAX STANDARD – karta techniczna

Baumax STANDARD – karta aplikacyjna

To top